தலைமை அறிவிப்பு: போளூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர் நியமனம்

46

தலைமை அறிவிப்பு: போளூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர் நியமனம்

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: செஞ்சி தொகுதிப் பொறுப்பாளர் நியமனம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: நிலக்கோட்டை தொகுதிப் பொறுப்பாளர் நியமனம்