தலைமை அறிவிப்பு: குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

29

குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதி

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: கடலூர் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: திருவண்ணாமலை மேற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்