தமிழ்ப்புத்தாண்டு தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள் – செந்தமிழன் சீமான்

42

உலகத்தமிழர் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ்ப்புத்தாண்டு மற்றும் தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்.

எங்கள் திருநாட்டில் எங்கள் நல்லாட்சியே!

‪‎நாம் தமிழர்‬!