குளித்தலை தொகுதி – உறுப்பினா் சோ்க்கை முகாம்

47

இன்று தோகமலை ஓன்றியத்தில் உறுப்பினா் சோ்க்கை முகாம் அமைத்து உறுப்பினா் சோ்க்கை நடைபெற்றது.