2000க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுக் கட்சியினர் நாம் தமிழரில் இணைந்த மாபெரும் கொள்கை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் கரம்பயம்

3
2000க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுக் கட்சியினர் நாம் தமிழரில் இணைந்த மாபெரும் கொள்கை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம்
கரம்பயம் – பட்டுக்கோட்டை தொகுதி | தஞ்சை மண்டலம்
https://www.youtube.com/watch?v=5LtJkW9TD8g&list=PLdCLOdhoffos5HdBKBdmfriye0US0eHVN
https://youtu.be/r0eiVzGK1NE