1647190944540

1647190944530
1647190944520

மே 18, இன எழுச்சிப் பொதுக்கூட்டத் தீர்மானங்கள்

மே 18, இன எழுச்சிப் பொதுக்கூட்டத் தீர்மானங்கள்: மே 18 தமிழினப் படுகொலை நாள்: 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதே நாட்களில் ஈழப்பெருநிலத்தில் இலட்சக்கணக்கில் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்ட நம் உறவுகளை நினைவுகூரவும், வீழ்ந்த இடத்திலிருந்து...