பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை

தங்கள் பகுதி செய்திகளை அனுப்ப

தங்கள் பகுதிகளில் முன்னெடுக்கப்படும் கட்சி நிகழ்வுகள் பற்றிய செய்திகள், புகைப்படங்கள், காணொளிகள் போன்றவற்றை தலைமை அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் naamtamizharseithigal@gmail.com செய்யவும்.

செய்தி அனுப்புபவர் பெயர், மாவட்டம், பொறுப்புநிலை, தொடர்பு எண் ஆகியவற்றை கட்டாயம் உள்ளிடவும்.

அல்லது பின்வரும் படிவத்தை நிரப்புக:

உங்கள் பெயர் (தேவைப்படுகிறது)

மாவட்டம் (தேவைப்படுகிறது)

பொறுப்புநிலை/பதவி (தேவைப்படுகிறது)

மின்னஞ்சல் (தேவைப்படுகிறது)

தொடர்பு எண் (தேவைப்படுகிறது)

செய்தி தலைப்பு (தேவைப்படுகிறது)

முழு செய்தி (தேவைப்படுகிறது)

நிழற்படங்கள் (jpg/png/gif/bmp/tiff formats only)

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு