பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. Parasuramar

    Chennai must be an agricultural city NOT AS CAPITAL. Chennai is the ONLY place in Tamil nadu which is benefitted by both the monsoon. so if only agriculture is done in Chennai we can FEED THE ENTIRE TAMILNADU.

    SO CAPITAL MUST BE CHANGED FROM CHENNAI TO MADURAI so that remaining Chennai can be saved

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு