பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

3 Comments

  1. Pagutharivu Murasu

    Why there is no media support? I am not able to see telecast of these speeches in any television channels. These speeches should reach maximum people to get the full benefit for the effort given by Seeman sir. HIs speeches are inspiring and can definitely bring change in Tamilnadu. Even media is still hanging on to Dravidian Parties 🙁

  2. victor alphose

    tamil yougster please take seeman message to all villages

  3. victor alphonse

    Very very hard work; real hero

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு