பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. Parasuramar

    மொழி போர் தியாகி களை போன்று இவர்கள் (sterilite killed people)மதிக்க பட வேண்டும்…அதற்கான ஆயத்தங்கள் அனைத்து கட்சி மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியினால் முன்னெடுக்க பட வேண்டும்

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு