கொடியேற்றும் நிகழ்வு-உத்திரமேருர் தொகுதி

0

23/02/2020 அன்று உத்திரமேருர் தொகுதி மருத்துவான்பாடி கிராமத்தில் கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.