இராயபுரம் – பனை விதைப்பு

3

இராயபுரம் தொகுதியில் உள்ள பூங்காக்களில் பனை விதைகள் விதைக்கப்பட்டன.