பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

3 Comments

  1. kopalan

    All tamils from Tamil Eelam support the policy of Naam Tamilai kaddchi

  2. kopalan

    All the students from university of Jaffna extend our support whole heartly to Naam Thamilar Kadchi

  3. alex

    All those with Thamil blood are ready to sacrifice any thing for our leader. Please speak more and more about our genocide.

Comments are closed.

2019 ஆக்கமும் பராமரிப்பும் நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு