பதிவு எண் : 56/48/2013 | கட்சியில் இணைய (Give Missed Call) : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை

வரவு அறிக்கை

அன்பு உறவுகளுக்கு! நீங்கள் செய்துவரும் கட்சி வளர்ச்சி நிதி உதவி போற்றுதலுக்குரியது; கட்சி வளர்ச்சிக்கு பேருதவியாக உள்ளது; நன்றி… நாம் தமிழர்!